*

ANSI.SYS

A DOS driver used for cursor movement and screen control. Some early applications require ANSI.SYS, but new applications do not.

ANSI.SYS
Một trình điều khiển DOS được sử dụng để di chuyển cursor và điều khiển màn hình. Một số trình ứng dụng trước đây đòi hỏi phải có ANSI.SYS, nhưng các trình ứng dụng mới thì không.


Published:

PAGE TOP ↑