*

ANSI terminal

A display terminal that folows commands in the ANSI standard terminal language .Uses escape sequences to control the cursor, clear the screen and set colors, for example. Communications programs often support the ANSI terminal.

ANSI terminal
Một thiết bị thu phát màn hình hiển thị vốn cho phép các lệnh thuộc ngôn ngữ thiết bị thu phát tiêu chuẩn ANSI. Sủ dụng các chuỗi thoát để điều khiển cursor, xóa màn hình và cài đặt các màu. Các chương trình trao đổi thông tin thường hỗ trợ thiết bị thu phát tiêu chuẩn ANSI.


Published:

PAGE TOP ↑