*

ANSI(American National Standards Institute, New York, www.ansi.org)

A membership organization founded in 1918 that coordinates the development of U.S. voluntary national standards in both the private and public sectors. It is the U.S. member body to ISO and IEC. Information technology standards pertain to programming languages, EDI, telecommunications and properties of storage media.

ANSI(American National Standards Institute, New York, www.ansi.org)
Một tổ chức thành viên được sáng lập vào năm 1918 kết hợp sự phát triển các tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ ở cả hai lĩnh vực tư nhân và công cộng. Đó là tổ chức thành viên của ISO và IEC. Các tiêu chuẩn công nghệ thông tin liên quan đến các ngôn ngữ lập trình , EDI, viễn thông và các đặc tính của medial lưu trữ.


Published:

PAGE TOP ↑