*

antivirus software

A program that detects and removes computer viruses. It should be run on any file that is downloaded or shared on the Internet.

phần mềm chống virus
Chương trình phát hiện và loại bỏ các virus máy tính. Nó nên được chạy trên bất kỳ file được tải xuống hay được chia xẻ trên Internet.


Published:

PAGE TOP ↑