*

antivirus

A program that detects and removes a virus.

antivirus
Một chương trình dò tìm và diệt virus.


Published:

PAGE TOP ↑