*

API(Application Program Interface)

A language and message format used y application program to communicate with another program that provides services for it. APIs are usually implemented by writing function calls. Examples of APIs are the calls made by an application program to such programs as an operating system, messaging system or database management system (DBMS). See interface.

API(Application Program Interface – Giao diện trình ứng dụng)
Một ngôn và dạng thông báo được sử dụng bởi một chương trình ứng dụng để trao đổi thông tin với một chương trình khác vốn cung cấp các dịch vụ cho nó. Các API thường được thực thi bằng cách virst các lệnh gọi hàm. Các ví dụ và API là các lệnh gọi được thực hiện bởi một chương trình ứng dụng sang các chương trình chẳng hạn như hệ điều hành, hệ thống thông báo hoặc DBMS (hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu). Xem interface.


Published:

PAGE TOP ↑