*

APL(A Programming Language)

A high-level. scientific language noted for its brevity and matrix generation capabilities. Developed by Kenneth Iverson in the mid 1960s, it is often used to develop mathematical models. More popular in Europe, APL uses unique character symbols and requires a special font to display and print them.

APL(A Programming Language – Một ngôn ngữ lập trình)
Một ngôn ngữ khoa học cấp độ cao có tính năng tạo ma trận và ngắn gọn. Được phát triển bởi Kenneth lverson vào giữa năm 1960, nó thường được sủ dụng để phát triển các mẫu toán học. Phố biến hơn ở châu Âu, APL sử dụng các ký hiệu ký tự duy nhất và đòi hỏi một font đặc biệt để hiển thị và in chúng.


Published:

PAGE TOP ↑