*

APM(Advanced Power Management)

An API from Intel and Microsoft for battery-powered computers that lets programs communicate power requirements to slow down and speed up components.

APM(Advanced Power Management)
Một API của Intel và Microsoft sử dụng cho các máy tính xài pin vốn cho phép các chương trình trao đổi thông tin yêu cầu nguồn điện để giảm hoặc tăng tốc độ của các thành phần.


Published:

PAGE TOP ↑