*

app code(APPlication code)

Instructions in a program that actually process data.

app code(APPlication code)
Các lệnh chỉ dẫn trong một chương trình vốn xử lý dữ liệu thực sự.


Published:

PAGE TOP ↑