*

APPC(Advanced Program-to-Program Communications)

A high-level communications protocol from IBM that allows a program to interact with another program. It supports client/server and distributed computing by probiding a common programming interface across all IBM platforms for communications over a variety of transport protocols. It provides commands for managing a session, sending and receiving data and transaction security and integrity.

APPC(Advanced Program-to-Program Communications – giao thức trao đổi thông tin giữa các chương trình)
Một giao thức trao đổi thông tin cấp độ cao của IBM vốn cho phép một chương trình tương tác với một chương trình khác. Nó hỗ trợ client/server và máy tính được phân phối bằng cách cung cấp một giao diện lập trình thông thường ngang qua tất cả các nền IBM của giao thức trao đổi thông tin qua nhiều giao thức truyền khác nhau. Nó cung cấp các lệnh quản lý một tác vự, gởi và nhận dữ liệu, và tính nhất quán và bảo mật giao tác.


Published:

PAGE TOP ↑