*

Apple Computer

The Apple Macintosh features a user interface that in mommon toall its computers. This means that familiarity with one Apple Mac ensures that the user can work on any model with relative ease.

Apple Computer
Các tính năng của Apple Macintosh mà một giao diện người dùng có chung với tất cả máy tính của nó. Điều này có nghĩa là tính quên thuộc với một Apple Mac bảo đảm rằng người dùng có thể làm việc trên bất kỳ mô hình nào một cách tương đối đễ dàng.


Published:

PAGE TOP ↑