*

Apple File Exchange

A utility program provided with each Macintosh computer that enables Macs equipped with suitable disk drives to exchange data with IBM PC compatible computers.

Apple File Exchange
Một tiện ích cung cấp kèm theo từng máy tính Macintosh để làm cho các máy Mac, loại có trang bị ổ đĩa thích hợp, có thể trao đổi dữ liệu với các máy tính tương thích IBM PC.


Published:

PAGE TOP ↑