*

Apple key

A key on Apple computers labeled with the Apple logo, it serves as the Command key.

phím Apple
Một phím trên các máy tính Apple được đánh dấu bằng logo Apple, nó có chức năng như phím Command.


Published:

PAGE TOP ↑