*

Apple menu

The menu at the top left side of a Macintosh screen that is always available to provide access to desk accessories.

Apple menu
Menu ở tận cùng bên trái của một màn hình Macintosh vốn luôn có sẵn để cung cấp sự truy cập sang các desk accessory.


Published:

PAGE TOP ↑