*

Apple(Apple Computer, Inc., Cupertino, CA)

A manufacturer of personal computers and the industry’s most fabled story. Founded in a garage by Steve Wozniak and Steve Jobs in 1976 and guided by Mike Markkula, Apple blazed the trails for the personal computer industry. From its Apple II series to the Macintosh today’s new PowerMacs, Apple has always provided a unique alternative to personal computing. The Macintosh’s graphical user interface, which was introduced in 1984, set the standard for ease of use that is unmatched.

Apple(Apple Computer, Inc., Cupertino, CA)
Công ty sản xuất máy tính cá nhân và là một huyền thoai của ngành công nghiệp. Do Steve Wozniak và Steve Jobs thành lập trong một gẩ và năm 1976 và Mike Markkula điều khiển, Apple đã đánh dấu chỉ đường cho ngành công nghiệp máy tính cá nhân. Từ Apple II series của nó cho đến Macintosh và cho đến PowerMacs mới ngày nay, Apple luôn luôn cung cấp thay thế máy tính duy nhất cho máy tính cá nhân. Giao diện người dùng đồ họa của Macintosh vốn đã được giới thiệu vào năm 1984 xác lập tiêu chuẩn đễ sử dụng và phù hợp.


Published:

PAGE TOP ↑