*

AppleII

The personal computer family from Apple that pioneered the microcomputer revolution and was widely used in schools and home. It used the 8-bit 6502 microprocessor running at 1MHz, an 8-bit bus and ran Apple’s DOS or ProDOS operating system.

AppleII
Tập hợp máy tính cá nhân của Apple đi tiên phong trong việc đổi mới máy vi tính và đã được sử dụng rộng rãi ở nhà và trường học. Nó đã sử dụng bộ vi xử lý 8 bit 6502 chạy với tốc độ 1MHz, một bus 8 bit và chạy hệ điều hành DOS hoặc ProDOS của Apple.


Published:

PAGE TOP ↑