*

AppleScript

A scripting language developed by Apple Computers that can provide an easy way for the automation of common tasks.

AppleScript
Ngôn ngữ tạo script do Apple Computers phát triển nằm cung cấp một cách dễ dàng để tự động hóa các tác vụ thông thường.


Published:

PAGE TOP ↑