*

AppleShare file server

In an AppleTalk local area network, a Macintosh computer that runs AppleShare File Server software so that network users can employ this machine to store and retrieve shared programs and data. See local area network (LAN). máy dịch vụ tập tin AppleShare Trong mạng cục bộ AppleTalk, đây là máy tính loại Macintosh đang chạy phầm mềm dịch vụ tập tin ApplsShare, cho nên mọi thành viên của mạng đều có thể khai thác các chương trình và dữ liệu lưu trữ trên máy Macintosh này. Xem local area network (LAN).


Published:

PAGE TOP ↑