*

AppleShare

Software from Apple that turns a Macintosh into a file server. It works in conjunction with the Mac operating system and can coexist with other Macintosh applications in a non dedicated mode.

AppleShare
Phần mềm của Apple vốn chuyển Macintosh thành một file server. Nó hoạt động kết hợp với hệ điều hành Mac và có thể cùng tồn tại với các trình ứng dụng Macintosh khác trong một chế độ không chuyên biệt.


Published:

PAGE TOP ↑