*

AppleSoft BASIC

Apple’s version of BASIC that came with Apple II models. It was installed in firmware and always available.

AppleSoft BASIC
Phiên bản BASIC của Apple vốn đi kèm với các mẫu Apple II. Nó đã được cài đặt trong phần mềm và luôn luôn có sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑