*

applet

A simple program that is sometimes attached to HTML documents. Applets can be quickly downloaded and, since they are written in Java or ActiveX, can run on most Internet browsers. Examples include news tickertape or Web page multimedia effects.

applet
Chương trình đơn giản đôi khi được liên kết với các tài liệu HTML. Các applet có thể được tải xuống nhanh chóng và vì chúng được viết bằng java hay ActiveX, có thể chạy trên hầu hết các bộ trình duyệt Internet. Các ví dụ điển hình bao gồm băng điện báo hay các hiệu ứng đa phương tiện có trang Web.


Published:

PAGE TOP ↑