*

AppleTalk

Apple’s local area network archiecture introduced in 1985. It supports Apple’s proprietary LocalTalk access method as well as Ethernet and Token Ring. The AppleTalk network manager and the LocalTalk access method are built into all Macintoshes and LaserWriters. With other products from Apple and third parties, AppleTalk can run in PCs, VAXs and UNIX workstations. AppleTalk was patterned after the OSI model and is a routable protocol.

AppleTalk
Cấu trúc mạng cục bộ của Apple được giới thiệu vào năm 1985. Nó hỗ trợ phương pháp truy cập LocalTalk thích hợp của Apple cũng như Ethernet và Token Ring. Công cụ quản lý mạng AppleTalk và phương pháp truy cập LocalTalk được cài sẵn trong tất cả các Macintosh và LaserWriter. Với các sản phẩm khác của Apple và các nhóm thứ ba, AppleTalk có thể chạy trong các trạm làm việc UNIX, VAX, và PC AppleTalk đã được tạo mẫu sau mẫu OSI và là một giao thức có thể tải.


Published:

PAGE TOP ↑