*

Application Configuration Access Protocol(ACAP)

An e-mail protocol that allows access to e-mail related services, such as mailboxes and searching for keywords within messages, while they are still on the server. Formerly known as Internet Message Support Protocol (IMSP)

giao thức truy cập cấu hình ứng dụng(ACAP)
Một giao thức e-mail cho phép truy cập các dịch vụ về e-mail chẳng hạn như hộp thư và tìm kiếm các từ khóa trong thông báo trong khi chúng vẫn nằm trên server. Trước đây được gọi là giao thức hỗ trợ thông báo Internet (IMSP).


Published:

PAGE TOP ↑