*

application developers

An individual that develops a business application and usually performs the duties of a systems analyst and application programmer.

người phát triển trình ứng dụng
Người phát triển một trình ứng dụng kinh doanh và thường thực hiện nhiệm vụ của người phân tích hệ thống và người lập trinh ứng dụng.


Published:

PAGE TOP ↑