*

application development system

A programming language and associated utility programs that allow for the creation, development and running of application programs DBMSs are often full application development systems, which include a programming language, query language, report writer and the capability to interactively create and manage database files.

hệ thống phát triển trình ứng dụng
Một ngôn ngữ lập trình và các chương trình tiện ích được kết hợp cho phép tạo, phát triển và chạy các chương trình ứng dụng. DBMS thường là các hệ thống phát triển trình ứng dụng đầy đủ vốn bao gồm một ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ vấn tin, công vụ viết report và tính năng tạo và quản lý các file cơ sỏ dữ liêu một cách tương tác.


Published:

PAGE TOP ↑