*

application gateway

Software that main tains security on a secluded network but allows selective communication with the outside world. Most commonly used in a business enviroment that is permanently connected to the Internet.

cổng nối trình ứng dụng
Phần mềm duy trì sự an toàn trên một mạng được tách biệt nhưng cho phép giao tiếp có chọn lọc với thế giới bên ngoài. Thương được sử dụng nhiều nhất trong môi trường kinh doanh đượ nối kết thường xuyên vớ Internet.


Published:

PAGE TOP ↑