*

application generator

Software that generates application programs from descriptions of the problem rather than by traditional programming. It is at a higher level than a high-level programming language. One statement or descriptive line may generate a huge routine or an entire program. However, application generators always have limits as to what they can be used for.

phần mềm tạo trình ứng dụng
Phần mềm tạo các chương trình ứng dụng từ các phần mô tả sự cố thay vì thực hiện theo cách lập trình trước đây. Nó thuộc cấp độ cao hơn ngôn ngữ lập trình cấp độ cao. Một câu lệnh hoặc một dòng mô tả có thể tạo một thường trình lớn hoặc toàn bộ chương trình. Tuy nhiên, các phần mềm tạo trình ứng dụng luôn luôn có các giới hạn đối với các mục đích sử dụng chúng.


Published:

PAGE TOP ↑