*

application heap

In a Macintosh computer, thearea of memory set aside for user programs. Synonymous with base memory.

vùng ứng dụng
Trong máy tính Macintosh, đây là khu vực bộ nhớ được dành riêng cho các chương trình của người dùng máy. Đồng nghĩa với base memory.


Published:

PAGE TOP ↑