*

application layer

In communications, the interaction at the user or application program level. It is the highest layer within the protocol hierarchy. See OSI.

lớp ứng dụng
Trong các tiến trình trao đổi thông tin, sự tương tác tại cấp độ chương trình ứng dụng hoặc cấp độ người dùng. Nó là lớp cao nhất trong hệ thống phân cấp giao thức. Xem OSI.


Published:

PAGE TOP ↑