*

application processor

A computer that processes data in contrast with one that performs control functions, such as a front end processor or database machine.

bộ xử lý ứng dụng
Một máy tính xử lý dữ liệu trái với một máy tính thực hiện các chức năng điều khiển, chẳng hạn như một máy cơ sở dữ liệu hoặc bộ xử lý điểm đầu.


Published:

PAGE TOP ↑