*

application program library

Application programs used by an organization.

thư viện chương trình ứng dụng
Cac chương trình ứng dụng được sử dụng bởi một tổ chức.


Published:

PAGE TOP ↑