*

application programmer

An individual who writes application programs in a user organization. Most programmers are application programmers. Contrast with systems programmer.

người lập trình ứng dụng
Người viết các chương trình ưng dụng trong một tổ chức người dùng. Hầu hết những người lập trình là những người lập trình ứng dụng. Trái với system programmer.


Published:

PAGE TOP ↑