*

application server

(1) A computer in a LAN that preforms data processing. In a two-tier client/sever environment, the application server environment, the application server does the database processing (DBMS), and the client machine performs the business logic. In a three-tier client/server environment, an independent application server performs the business logic.

(2) A server in a LAN that contains applications shared by network clients. In this case, it functions as a remote disk drive for storing applications and is more accurately called a file server.

application server
(1) Một máy tính trong một LAN vốn thực hiện tiến trình xử lý dữ liệu. Trong một môi trường client/server hai lớp, server ứng dụng thực hiện việc xử lý cơ sở dữ liệu (DBMS), và máy client thực hiện logic kinh doanh. Trong môi trường client/server ba lớp, một server ứng dụng độc lập thực hiện logic kinh doanh.

(2) Một server trong một LAN chứa các trình ứng dụng được chia sẻ bởi các client mạng. Trong trường hợp này, nó thực hiện chức năng như là một ổ đĩa từ xa sử dụng cho việc lưu trữ các trình ứng dụng và được gọi một cách chính xác hơn là một file server.


Published:

PAGE TOP ↑