*

application sharing

A data conferencing capability that lets two or more users interactivel work onthe same application at the same time.

sự chia sẻ trình ứng dụng
Tính năng chia sẻ dữ liệu vốn cho phép hai hay nhiều người dùng làm việc với nhau trên cùng một trình ứng dụng cùng lúc.


Published:

PAGE TOP ↑