*

application shortcut key

In Microsoft Windows’ 386 Enhanced mode, a short-cut key you assign to bring an application to the foreground. If you assign the shortcut key Ctrl-Alt-W to Word for Windows, for example, pressing this key combination brings Word to the foreground if the program is running. You assign the keyboard short-cut using the Advanced options in the PIF Editor dialog box. You also can use application short-cut keys with the MS-DOS 5 task switcher. See 386 Enhanced mode and Microsoft Windows. Phím rút gọn ứng dụng Trong chế độ 386 nâng cao của Microsoft Windows, đây là phím rút gọn do bạn ấn định để cho chạy hoặc đưa một chương trình ứng dụng vào chế độ nổi (nền trước). Muốn gán một phím rút gọn trên bàn phím, chẳng hạn ALT+CTRL+W đối với Word for Windows, bạn phải dùng lệnh Properties trên trình đơn File. Các phím rút gọn ứng dụng cũng tìm thấy trong các chương trình ứng dụng, nhu DESK view, WordPerfect Ofice, và PC Tools Desktop được dùng để cho chạy và chuyển đổi giữa các chương trình. Xem 386 Enchancced mode, Microsoft Windows.


Published:

PAGE TOP ↑