*

application software

Programs that perform specific tasks, such as word processing or database management; unlike system software that maintains and organizes the computer system and utilities that assist you in maintaining and organizing the system. Synonymous with read-only memory (ROM). See application, database management program, page layout program, spreadsheet program, system software, utility program, and word processing program.

phần mềm ứng dụng
Các chương trình nhằm hoàn thành những công việc cụ thế (như xử lý từ hoặc quản lý dữ liệu); khác với phần mềm hệ thống dùng để duy trì và tổ chức hệ máy tính, và các chương trình tiện ích nhằm trợ giúp cho bạn trong việc duy trì và tổ chức hệ đó. Xem application, database management program, page layout program, spreadsheet program, system software, utility program, và word processing program.


Published:

PAGE TOP ↑