*

application suite

A set of applications designed to work together. In the Windows environment, the application suite is the successor to the integrated package, except that the individual applications are stand alone and can be purchased separately.

application suite
Một tập hợp các trình ứng dụng được thiết kế để hoạt động chung với nhau. Trong môi trường Windows, application suite là bộ kế thừa gói được hợp nhất, ngoại trừ các trình ứng dụng đứng riêng lẻ và có thể được mua riêng lẻ.


Published:

PAGE TOP ↑