*

application window

In Microsoft Windows, an application’s main window, which contains the application’s menu bar and work area. The work area can contain one or more document windows. See document window and Microsoft Windows.

cửa sổ ứng dụng
Trong giao diện ngươi-máy bằng đồ howja, đây là có chứa dải đầu đề, dải trình đơn của chương trình ứng dụng, và một vùng công tác. Trong vùng công tác này còn có thể có một hoặc nhiều cửa sổ tài liệu. Xem document windowsMicrosoft Windows.


Published:

PAGE TOP ↑