*

APPN(Advenced Peer-to-Peer Netwarking)

Extensions to IBM’s SNA communications that provide necessary enhancements for routing data in a mainframe/LAN environment. It includes improved administration, intermediate node routing and dynamic network services. APPN makes use of LU 6.2 protocols and is implemented in an SNA Node Type 2.1.

mạng Advenced Peer-to-Peer(Advenced Peer-to-Peer Netwarking)
Các phần mở rộng sang các tiến trình trao đổi thông tin SNA của IBM vốn cung cấp các phần cải tiến cần thiết cho việc tải dữ liệu trong một môi trường máy chủ/LAN. Nó bao gồm tính năng quản lý được cải tiến, tiến trình tải đểm trung gian và các dịch vụ mạng động. APPN sử dụng các giao thức LU 6.2 và được thực thi trong một SNA Node Type 2.1.


Published:

PAGE TOP ↑