*

Approach

A relational database from Lotus that is also part of Lotus’s SmartSuite set. It provides the ability to graphically create Windows applications using industry standard database formats, such as dBASE and Paradox.

Approach
Một cơ sở dữ liệu quan hệ sủa Lotus vốn cũng là thành phần của tâp hợp SmartSuite của Lotus. Nó cung cấp tính năng tạo các trình ứng dụng Windows theo cách đồ họa bằng cách sử dụng các định dạng cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn công nghiệp, chẳng hạn như dBASE và Paradox.


Published:

PAGE TOP ↑