*

apt-get

Everything sent via the Internet is divided up into small packets of data that the computer manages quickly. The term apt-get describes apt, software automatically checking for new packets that are waiting to be downloaded onto the computer.

apt-get
Mọi thứ gởi qua Internet được chia thành các gói dữ liệu nhỏ mà máy tính quản lý nhanh chóng. Thuật ngữ apt-get mô tả “apt”, phần mềm tự động kiểm tra để tìm các gói dữ liệu mới đang chờ được tải xuống trên máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑