*

arbitration

A set of rules for allocating machine resources, such as memory or peripheral devices, to more than one user or program.

arbitration
Một tập hợp các nguyên tắc phân phối các nguồn tài nguển của máy, chẳng hạn như các thiết bị ngoại vi hoặc bộ nhớ, cho nhiều người dùng hoặc nhiều chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑