*

ARC, ARC+Plus

(1) PC compression programs from Sys tem Enhancement Associates, Inc., Clifton, NJ. ARC was one of the first compression utilities to become popular in the early 1980s. ARC+Plus provides enhanced features and speed.

(2) The ARC extension was previously used by PKWARE Inc. in its PKARC program.

ARC, ARC+Plus
(1) Các chương trình nế của máy tính của System Enhancement Asociates, Inc, Clifton, NJ. ARC là một trong các tiện ích nén đầu tiên phổ biến vào đầu năm 1980. ARC+Plus cung cấp các tính năng và tốc độ được cải tiến.

(2) Phần mở rộng ARC trước đây được sử dụng bởi PKWARE Inc. trong chương trình PKARC của nó.


Published:

PAGE TOP ↑