*

Archie(ARCHlvE)

The first online search engine, developed in 1990. It is particularly useful for finding public files on anonymous FTP sites when the computer user knows the name of the file for which they are searching rather than simply its content. It is a slow process depending on FTP servers rather than the Web, which means that this system is hardly used today.

Archie(ARCHlvE)
Công cụ tìm kiếm trực tuyến đầu tiên được phát triển vào năm 1990. Nó đặc biệt hữu dụng đối với việc tìm kiếm các file công cộng trên các site FTP nặc danh khi người dùng máy tính biết tên của file mà họ đang tìm kiếm thay vì chỉ nội dung của nó. Nó là một tiến trình chậm phụ thuộc vào các server FTP thay vì Web, điều này có nghĩa là hệ thống này hiếm khi được sử dụng ngày nay.


Published:

PAGE TOP ↑