*

archive attribute

A file classification that indicates whether the file has been updated since the last backup.

archive attribute
architecture Sự phân loại file để cho biết file có được cập nhật từ lần sao lưu dự phòng cuối cùng hay không.


Published:

PAGE TOP ↑