*

area graph

In presentation graphics, a line graph in which the area below the line is filled in to emphasize the change in volume from one time period to the next. The x-axis (categories axis) is the horizontal axis, and the y-axis (values axis) is the vertical axis. When more than one data series is displayed, each series is shown in a distinctive cross-hatching pattern (see fig. A.4). See column graph, line graph, presentation graphics, x-axis, and y-axis.

đồ thị vùng, đồ thị mảng
Tfong lĩnh vực đồ họa giới thiệu, đây là một đồ thị đương, nhưng khu vực bên dưới đường đó được lấp kín bởi những mảng màu để gây ấn tượng về sự thay đổi lượng tùy theo chu kỳ thời gian. Trục x (trục chủng loại) là trục ngang, và trục y (trục giá trị) là trục đứng. Khi có nhiều dãy dữ liệu được biểu hiện, thì mỗi dãy được trình bày theo một mảng gạch chéo thưa dày hoặc màu xám đậm nhạt khác nhau. Xem column graph, line graph, presentation, graphics, x-axis, và y-axis.


Published:

PAGE TOP ↑