*

argument

In programming, a value that is passed between programs, subroutines of functions. Arguments are independent items, or variables, that contain data or codes. When an argument is used to dustomize a program fora user, it is typically called a parameter.

đối số
Trong lập trình, một giá trị được chuyển qua lại giữa các chương trình, các thường trình con hoặc các hàm. Các đối số là các hạng mục độc lập hoặc các biến, vốn chứa dữ liệu hoặc mã. Lức một đối số được sử dụng để tạo tùy biến một chương trình cho một người dùng, nó được gọi là một tham số.


Published:

PAGE TOP ↑