*

arithmetic coding

A statistical data compression method that converts strings of data into single floating point numbers between 0 and 1.

sự tạo mã số học
Một phương pháp nén dữ liệu thống kê vốn chuyển đổi các chuỗi dữ liệu thành các số thập phân cá thể giữa 0 và 1.


Published:

PAGE TOP ↑