*

arithmetic expression

(1) In mathematics, one or more characters or symbols associated with arithmetic, such as 1+2=3 or 8/6.

(2) In programming, a non-text expression.

arithmetic expression
(1) Trong toán học, một hoặc nhiều ký tự hoặc ký hiệu được liên kết với số, chẳng hạn như 1+2=3 hoặc 8/6.

(2) Trong lập trình, một biểu thức không chứa text.


Published:

PAGE TOP ↑