*

arithmetic overflow

The result from an arithmetic calculation that exceeds the space designated to hold it.

sự tràn số học
Kết quả của phép tính sô học vượt quá phạm vi được chỉ định để chứa nó.


Published:

PAGE TOP ↑